امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : رئیس دفتر حومه تهران

● نام :  سید سعید

● نام خانوادگی :  الحسینی

● سمت :  رئیس دفتر حومه تهران

● تلفن تماس :  0263-4682378