امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : ساري

● نام :  علی رضا

● نام خانوادگی :  قازلی

● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي ساري

● تلفن تماس :  011-33435053