امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : ساري

● نام :  سيد مهدي

● نام خانوادگی :  حجازي

● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي همدان