کارت عضویتکارت عضویت

1. دراولويت قرار گرفتن امداد رساني همچون كارت طلايي و سرويس هاي امدادي و اشتراك عادي

2. در صورت امكان ، تعمير و راه اندازي خودرو در محل

3. انتقال خودرو به تعميرگاه در صورت عدم راه اندازي

4. جذب و تمديد كارت عضويت در محل كار و يا سكونت


توضيحات:

تمام خودروهای سواری ساخت داخل می توانند عضو شرکت امداد خودرو ایران باشند و طبق خدمات تعریف شده نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند.

تمام خودروهای با کارکرد عمومی می توانند تحت پوشش عضویت امداد خودرو ايران باشند.

کلیه خودروهای سواری می توانند از سطح خدمات تعیین شده در متن راهنمای خدمات در طول عضویت بهره مند گردند.

قيمت كارت عضويت در حال حاضر70.000 ريال براي يكسال مي باشد.