حوزه سيستم ها و فن آوري اطلاعات : 

بهره گيري از تكنولوژي پردازش تصاویر (OCR) در ارائه خدمات

بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين براي انتقال اطلاعات سيار


حوزه مالي و اداري :

حسابداري مديريت : بهره گيري از روش هاي نوين محاسبه قيمت تمام شده خدمات

تحليل و ارزشيابي خدمات (تحليل چرخه عمرخدمات)


حوزه عمليات و مناطق :

مرکز تماس: چیدمان و ارگونومی محیط کاری مرکز تماس

ارائه راهكارهايي به منظور بهبود سلامت جسمي و رواني كاركنان مركز تماس 

برنامه ریزی: برآورد تعداد تماس ها و تقاضای خدمات


حوزه مهندسي و برنامه ريزي استراتژيك :

الگو برداري از شرکت هاي برتر امدادي و ارائه طرح هاي نوين خدماتي در حوزه امدادي

پياده سازي استاندارد TOGAF(معماري سازماني و بازتعريف فرآيندهاي سازماني)

ارتباط با مشتري: ارائه راهکارهاي نوين براي مديريت ارتباط با مشتريان

انبار: ارائه روش هايي براي رديابي و شناسايي قطعات

مدل تعيين نقطه سفارش اقلام انبار


حوزه بازاریابی و فروش:

ارائه روش هایی برای افزایش سهم بازار

ارائه مدلی برای برنامه ریزی فروش کارت 

طراحي مدل محاسبه علمي ريسك در خدمات و قيمت كارت طلايي

گروه بندي مشتريان با رويكرد دموگرافيك