نام و نشانی پایگاه های امدادی تأسیس شده عبارتند از:


رديف

پایگاه امدادی

آدرس


1

پایگاه امدادی فیروزکوه

دماوند به فیروزکوه - 10 كیلومتری فیروزكوه- مجتمع زیتون

2

پایگاه امدادی چالوس

جاده كرج به چالوس - 200 متر بعد از پمپ بنزین نسا

3

پایگاه امدادی مهتاب(قم)

كیلومتر 20 اتوبان قم - تهران مجتمع مهتاب

4

پایگاه امدادی هراز

جاده هراز - داخل پمپ بنزین پلور

5

پایگاه امدادی قزوین

كیلومتر 20 اتوبان قزوین تهران-نرسیده به شهر محمدیه-مجتمع خدماتی رفاهی پرستو- جنب نمایندگی 1360 ایران خودرو