نسخه الكترونيكي دفترچه راهنماي خدمات كارت طلايي

اين راهنما جهت آشنايي مشتركين با خدمات و ضوابط سطوح مختلف خدمت شركت امداد خودرو ایران مي باشد. شما می توانید این دفترچه را از لینک زیر دانلود کنید.